Mục tiêu chung: Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực trồng trọt, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, hướng tới phát triển ngành sản xuất cây trồng tiên tiến, an toàn và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chuẩn đầu ra:

Khung chương trình: