Căn cứ kế hoạch số 1413/KH-ĐHTB về triển khai kế hoạch thực tập nghề nghiệp 2 năm học 2020 – 2021 cho hai ngành Quản lý Tài nguyên rừng và Lâm sinh hệ đại học chính quy; từ ngày 11/01/2021 đến ngày 22/01/2021, sinh viên K59 Đại học Quản lý Tài nguyên rừng và K59 Đại học Lâm sinh thực tập các môn học gồm Đa dạng sinh học và Quy hoạch Lâm nghiệp tại Trạm Lâm nghiệp Chiềng Bôm thuộc Trung tâm Lâm nghiệp vùng Tây Bắc. Trong đó:

Học phần Đa dạng sinh học do TS. Nguyễn Thành Sơn và Ths. Đinh Văn Thái hướng dẫn. Sinh viên được hướng dẫn lập các tuyến điều tra đang dạng sinh học, xác định các sinh cảnh điều tra và giám sát đa dạng sinh học, điều tra giám sát chim, điều tra giám sát các loại thú nhỏ, và điều tra giám sát thực vật và các tác động của người dân vào rừng.

Ảnh 1. Sinh viên đang phân loại các sinh cảnh phục vụ điều tra đa dạng sinh học

Kết quả: Sinh viên đã biết cách lập các tuyến điều tra sinh học, biết phân loại các sinh cảnh ngoài thưc địa, biết cách sử dụng các bẫy chim và thú nhỏ, biết cách xử lý mẫu, tích lũy kiến thức về phân loại động thực vật, có khả năng đánh giá đa dạng sinh học dựa trên số liệu điều tra.

Học phần Quy hoạch lâm nghiệp do Ths Trần Anh Tuấn và Ths. Nguyễn Tiến Chính hướng dẫn. Sinh viên được hướng dẫn phân loại các trạng thái rừng, lập các ô tiêu chuẩn đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng, tính toán tổng trữ lượng, tổng tiết diện ngang, độ tàn che, xây dựng phương án sử dụng đất cấp thôn bản, và xây dựng phương án sử dụng đất của hộ gia đình.

Ảnh 2. Sinh viên đang phân loại các sinh cảnh phục vụ điều tra đa dạng sinh học

Kết quả: Sinh viên đã biết cách lập các tuyến điều tra sinh học, biết phân loại các sinh cảnh ngoài thưc địa, biết cách sử dụng các bẫy chim và thú nhỏ, biết cách xử lý mẫu, tích lũy kiến thức về phân loại động thực vật, có khả năng đánh giá đa dạng sinh học dựa trên số liệu điều tra.

Học phần Quy hoạch lâm nghiệp do Ths Trần Anh Tuấn và Ths. Nguyễn Tiến Chính hướng dẫn. Sinh viên được hướng dẫn phân loại các trạng thái rừng, lập các ô tiêu chuẩn đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng, tính toán tổng trữ lượng, tổng tiết diện ngang, độ tàn che, xây dựng phương án sử dụng đất cấp thôn bản, và xây dựng phương án sử dụng đất của hộ gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.