Ban chủ nhiệm Khoa Nông – Lâm

  1. TS. Vũ Quang Giảng – Trưởng Khoa
  2. TS. Hoàng Văn Thảnh – Phó trưởng Khoa
  3. TS. Nguyễn Văn Khoa – Phó trưởng Khoa