Khoa Nông – Lâm với công tác tự chủ trong hoạt động khoa học, công nghệ và kết nối phục vụ cộng đồng

Trong năm 2020 cùng với hoạt động đào tạo, Khoa Nông – Lâm, trường Đại học Tây Bắc chủ động thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và nhiều hoạt động kết nối phục vụ… Đọc tiếp