Liên hệ với Khoa Nông – Lâm, Trường Đại học Tây Bắc.