Ngày 29/12/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 1 thông tư mới Số: 22/2021/TT-BNNPTNT Về quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; trình tự, thủ tục công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp mới nhất. Đây là thông tư mới được cập nhật bổ sung danh mục các loài cây trồng lâm nghiệp chính theo các vùng sinh thái lâm nghiệp và hướng dẫn các thủ tục công nhận và hủy bỏ nguồn giống cây Lâm nghiệp.

Chi tiết xem tại đây

Tác giả: Phan Thị Thanh Huyền – Bộ môn Lâm nghiệp

Trả lời