Trích: Tạp chí KH&CN Trường Đại học Tây Bắc
Tác giả: Ths. Phạm Đức Thịnh – Bộ môn Lâm nghiệp

Trả lời