Trong năm 2020 cùng với hoạt động đào tạo, Khoa Nông – Lâm, trường Đại học Tây Bắc chủ động thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và nhiều hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng. Khoa thường xuyên liên hệ địa phương để tìm hiểu thực tiễn sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; nắm bắt các chủ trương, định hướng của địa phương để xây dựng những đề xuất nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp gắn liền với thực tiễn. Giảng viên đã chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Khoa cử nhiều cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia các hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) các cấp. Các giảng viên của Khoa chủ động thực hiện các thí nghiệm thăm dò trong nghiên cứu khoa học; liên hệ chặt chẽ với cơ quan đặt hàng để đề xuất nhiệm vụ KHCN phù hợp. Được sự nhất trí của Nhà trường, Khoa tăng cường mở rộng quan hệ, ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Chủ động tìm nguồn lực trong và ngoài nước triển khai các dự án chuyển giao kỹ thuật, tập huấn đào tạo nghề cho nông dân; chủ động liên hệ với các đơn vị tài trợ, tiếp nhận sinh viên đến thực hành, thực tập. Giảng viên và cán bộ của Khoa đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về Nhà trường và  Khoa Nông – Lâm.

  1. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học

Năm 2020, giảng viên Khoa Nông – Lâm đã thực hiện 06 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và Tỉnh, trong đó có: 4 đề tài, dự án cấp Bộ với 18 giảng viên tham gia thực hiện; 1 đề tài cấp tỉnh với 8 giảng viên tham gia thực hiện, 01 đề tài nhánh cấp Nhà nước với 02 giảng viên tham gia thực hiện. Số lượng đề tài cấp trường của giảng viên đã thực hiện trong năm 2020 là 9 đề tài được nghiệm thu đạt loại khá trở lên; Giảng viên trong Khoa có 31 bài báo đăng trên tạp chí và kỷ yếu trong nước, tạp chí quốc tế 4 (trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI, 01 bài đăng tạp chí thuộc danh mục SCOPUS).

Hình: Giảng viên Khoa Nông Lâm hướng dẫn nông dân cắt tỉa cành nhãn

 tại xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Khoa đã triển khai 02 dự án hợp tác quốc tế: Dự án “Thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam – LPS/2015/037”  do ACIAR tài trợ, tham gia phối hợp thiết kế thí nghiệm và cử cán bộ trực tiếp theo dõi thí nghiệm vỗ béo bò thịt tại Trung tâm Phát triển Chăn nuôi tỉnh Điện Biên. Dự án “Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp” trong khuôn khộ hợp tác với Trường Đại học Southern Cross – Australia (SCU) triển khai tại bản Noong Sàng, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Thông qua các dự án này, các kỹ thuật đã được chuyển giao cho nông dân và cơ sở sản xuất, nhiều giảng viên tham gia được nâng cao năng lực, sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và thực tập tốt nghiệp.

  1. Kết quả hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng

– Liên hệ 08 cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tuyển dụng lao động tham gia công tác điều chỉnh chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo đại học của Khoa.

– Liên hệ với 100 cựu người học, sinh viên tham gia công tác điều chỉnh chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo đại học của Khoa.

– Tạo mối quan hệ giữa Khoa với 06 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phối hợp thực hiện hướng dẫn sinh viên thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp.

– Xây dựng 03 mô hình chuyển giao các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án cho cộng đồng.

– Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật về nông lâm nghiệp cho nông dân, cán bộ khuyến nông, cử cán bộ tham gia tập huấn cho nông dân do các đơn vị (Trung tâm NCKH&CGCN, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Sơn La,…) tổ chức.

+ Cử cán bộ tham gia 07 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh.

+ Chủ động công tác phối hợp thực hiện hướng dẫn sinh viên thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp ở các đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây; Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì; Trạm Nghiên cứu Đà điểu Ba vì; Công ty CP Hải Nguyên; Công ty TNHH ANT; Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc,…

– Chia sẻ nhiều thông tin trên fanpage, website Khoa Nông Lâm giới thiệu, quảng bá các hoạt động của Nhà trường và Khoa.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và kết nối phục vụ cộng đồng đã góp phần nâng cao vị thế hoạt động của Khoa, thu hút và sử dụng hợp lý các nguồn lực phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và tạo cơ hội cho sinh viên tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh – Bộ môn Nông học

Trả lời