Trong năm học 2019-2020, Khoa Nông – Lâm đã thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) đạt được nhiều kết quả góp phần nâng cao năng lực đội ngũ giảng  viên, chất lượng đào tạo, nghiên cưu khoa học và chuyển giao công nghệ.

  Bảng: Kết quả thực hiện các hoạt động HTQT  năm học 2019-2020

TT Hoạt động Chỉ số kế hoạch đề ra Kết quả thực hiện Tỷ lệ đạt được
I Tham gia tập huấn do các tổ chức quốc tế thực hiện 06 người 23 người 383%
1 Nhóm ILO của Aus4skill 09 người
2 Nhóm “Công cụ trực tuyến đạt hiệu quả cao” của Aus4skill 04 người
3 Nhóm học tiếng Anh qua internet của QTS 10 người
II Tham gia hội thảo do Aus4skill tổ chức 10 người
III Thực hiện dự án hợp tác quốc tế 02  dự án 02 dự án 100%
1 Dự án “Thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam – LPS/2015/037” hợp tác với  ACIAR 01 dự án 01 dự án 100%
+ Số giảng viên tham gia 02 người 02 người 100%
+ Số sinh viên tham gia 04 sinh viên 04 sinh viên 100%
2 Dự án “Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp” hợp tác với Trường Đại học Southern Cross – Australia (SCU) 01 dự án 01 dự án 100%
+ Số giảng viên tham gia 04 người 04 người 100%
+ Số sinh viên tham gia 07  sinh viên 07  sinh viên 100%

Khoa Nông – Lâm đã cử các giảng viên tham gia các khóa tập huấn và seminar do Aus4skills tổ chức theo đúng thành phần và số lượng của kế hoạch Nhà trường ban hành. Các nội dung tập huấn, seminar đã được giảng viên chia sẻ trong toàn Khoa và áp dụng hiệu quả cho công việc thực tiễn.

– Các dự án nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuâth hợp tác với các đối tác quốc tế được thực hiện:

+  Dự án “Thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam – LPS/2015/037” hợp tác với ACIAR đã thực hiện các hoạt động: Thành lập nhóm sở thích chăn nuôi bò thịt; Tập huấn phương pháp trồng ngô sinh khối, ủ ngô sinh khối cho các hộ chăn nuôi tại xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo, thăm quan mô hình trong và ngoài nước; Thiết kế thí nghiệm, triển khai thí nghiệm, cử cán bộ trực tiếp theo dõi thí nghiệm trồng ngô sinh khối và thí nghiệm trồng Yến mạch tại Trung tâm Phát triển Chăn nuôi tỉnh Điện Biên; Tham gia phối hợp thiết kế thí nghiệm và theo dõi thí nghiệm vỗ béo bò thịt tại Trung tâm Phát triển Chăn nuôi tỉnh Điện Biên.

+ Dự án Dự án “Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp” hợp tác với Trường Đại học Southern Cross – Australia (SCU), các hoạt động thực hiện: Chăm sóc mô hình nông lâm kết hợp đã thiết lập tại bản Noong Sàng, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; thu thập số liệu của cây trồng trong mô hình, số liệu xói mòn, số liệu khí hậu trong năm 2019; Tổ chức cho sinh viên của Khoa Nông Lâm, học viên cao học và sinh viên của SCU thăm quan học tập, nghiên cứu; Tổ chức cho sinh viên Khoa Nông Lâm tham gia các hoạt động nghiên cứu, kết hợp thu thập số liệu viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp; Xây dựng tài liệu giảng dạy học phần Nông lâm kết hợp: Lên đề cương, lập kế hoạch xây dựng bài giảng và sổ tay về nông lâm kết hợp.

– Trong năm học, Khoa đã làm thủ tục trình Nhà trường cử 02 giảng viên đi học tập ở Hàn Quốc.

Các hoạt động HTQT của Khoa Nông – Lâm đã góp phần thành công thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Nhà trường, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế trong thời gian tới.

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh – Bộ môn Nông học

Trả lời