Ngày 18/05/2022 Sở Tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo 602/TB-STNMT về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

Tổng chỉ tiêu như sau:

Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT: 13 chỉ tiêu

Trung tâm Quan trắc TN&MT: 16 chỉ tiêu

Văn phòng đăng kí đất đai: 35 chỉ tiêu

Chuyên ngành tuyển dụng gồm có: Địa chính, trắc địa, tài nguyên môi trường, kinh tế đất đai và các ngành chuyên môn liên quan tới chức danh viên chức đảm nhận.

Hình thức tuyển dụng và quy trình tuyển dụng: Thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng kí, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kĩ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí làm việc cần tuyển.

Thời gian tuyển dụng:

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 18/5/2022 đến 17h30 ngày 16/6/2022

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La, địa chỉ: tầng 1, tòa nhà 7 tầng, trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La, khu Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La.

Thời gian và địa điểm xét tuyển: sẽ thông báo trên Trang thông tin của Sở Tài nguyên và môi trường

Chi tiết xem thông tin tại đây:

https://sotnmt.sonla.gov.vn/1292/31148/63515/636016/tin-tuc-hoat-dong/thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-lam-viec-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-so-

Tác giả: ThS. Nguyễn Thùy Trang – Bộ môn QLTN&MT

Trả lời