Tóm tắt: Nghiên cứu đã phát hiện trên cây đậu tương có 14 loài sâu hại thuộc 6 bộ: Lepidoptera (07 loài), Hemiptera (02 loài), Coleoptera (02 loài), Homoptera (01 loài), Orthoptera (01 loài) và Diptera (01 loài). Trong đó, sâu cuốn lá (Lamprosema indicata Fab.), sâu đục qủa (Etiella zinkenella Treit.), rệp đậu (Aphis glycines Mat.) và sâu đục thân (Melanagromyza sojae Zehntner) là các loài xuất hiện và gây hại chính. Ở vụ Xuân Hè, sâu cuốn lá đậu tương (Lamprosema indicata Fab.) là đối tượng gây hại chủ yếu, mật độ sâu đạt cao nhất (26,64 con/m2 ) ở giai đoạn cây phân cành. Rệp hại đậu tương (Aphis glycines Mat.) là loài gây hại chủ yếu trên cây đậu tương ở vụ Hè Thu, chỉ số hại của rệp đạt cao nhất đạt 3,49% ở giai đoạn phân cành. Độ hữu hiệu của thuốc MECTINSTAR 50WSG (hoạt chất emamectin benzoate + matrine) trừ sâu sâu cuốn lá Lamprosema indicata cao hơn có ý nghĩa (P=0.05) so với EMACINMEC 50WSG (hoạt chất emamectin benzoate + azadirachtin) và EMAVUA 50WDG (hoạt chất emamectin benzoate); độ hữu hiệu của thuốc MECTINSTAR 50WSG trừ sâu đạt cao nhất 79,89%, thuốc EMACINMEC 50WSG đạt cao nhất ở 65,98%, thuốc EMAVUA 50WDG đạt cao nhất 66,83%. Độ hữu hiệu của EMACINMEC 50WSG trừ rệp hại đậu tương Aphis glycines đạt từ 63,69-73,31%, MECTINSTAR 50WSG đạt từ 52,17-57,12%, ACCENTA 50EC đạt từ 54,75-58,29%.

Xem bài báo toàn văn: Link (file pdf đính kèm)

Tạp chí Khoa học – Đại học Tây Bắc, số 22, 2022

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

 

Trả lời