Tóm tắt: thí nghiệm được tiến hành tại Sơn La trong hai vụ đông xuân và vụ thu đông nhằm xác định thời vụ thích hợp cho giống cà chua đen indigo. Kết quả nghiên cứu cho thấy vụ đông xuân là vụ thích hợp cho giống cà chua đen indigo phát triển, ở vụ này tổng thời gian sinh trưởng của giống cà chua đen indigo là 120 ngày, chiều cao cây từ trồng đến kết thúc thu hoạch đạt 132,50cm, số lá trên thân chính là 16,50 lá, năng suất đạt 9,6 tấn/ ha. Trong vụ thu đông, chiều cao cây từ trồng đến kết thúc thu hoạch đạt 76,27cm, số lá trên thân chính là 14,33 lá, năng suất đạt 1,5 tấn/ ha

Tạp chí trường đại học Tây Bắc số 4, năm 2018

Tác giả: ThS. Vũ Thị Nự, ThS. Nguyễn Thị Quyên – Giảng viên Bộ môn Nông học

Trả lời