Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Bảo vệ thực vật được ban hành và áp dụng tại Trường Đại học Tây Bắc theo Quyết định số 989/QĐ-ĐHTB ngày 12/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc. Từ năm 2010, CTĐT được cập nhật, điều chỉnh và cải tiến định kì 04 năm/lần. Chương trình đào tạo này vừa mới được cập nhật, điều chỉnh và cải tiến theo định kì và là CTĐT tốt nhất, phù hợp với các bên liên quan, đặc biệt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Luật giáo dục đại học và các văn bản liên quan đến Chương trình đào tạo trình độ đại học.