Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ do giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc thực hiện

Từ năm 2007 đến nay, giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã chủ nhiệm thực hiện 30 đề tài/dự án KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ. Các kết quả nghiên cứu đã ứng dụng hiệu… Đọc tiếp