Chương trình đào tạo các ngành: Bảo vệ thực vật; Nông học; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm sinh; Chăn nuôi; Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chương trình đào tạo các ngành do Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc quản lý đào tạo được cập nhật chỉnh sửa nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, đáp ứng tốt công tác bảo đảm chất… Đọc tiếp

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHTB ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc)

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học được cập nhật và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Chuẩn đầu ra được ban hành kèm theo Quyết định… Đọc tiếp

Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Tây Bắc

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-ĐHTB, ngày 17/5/2021 nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ các quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo… Đọc tiếp