Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHTB-HĐTS ngày 19/4/2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Bắc.