Từ năm 2007 đến nay, giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã chủ nhiệm thực hiện 30 đề tài/dự án KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ. Các kết quả nghiên cứu đã ứng dụng hiệu quả trong công tác đào tạo và góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.