Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Trường Đại học Tây Bắc ban hành thông báo số 447/TB-ĐHTB về việc tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy năm 2024. Trường tuyển sinh 24 ngành đào tạo đại học, trong đó có 06 ngành do Khoa Nông Lâm quản lý đào tạo, gồm có:

  1. Ngành Quản lý tài nguyên rừng;
  2. Ngành Nông học;
  3. Ngành Lâm sinh;
  4. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường;
  5. Ngành Chăn nuôi;
  6. Ngành Bảo vệ thực vật.