Ngày  27 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sơn La, Khoa Nông – Lâm và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sơn La ký kết thỏa thuận hợp tác. Tiến sĩ Vũ Quang Giảng, Trưởng Khoa và lãnh đạo các bộ môn đại diện Khoa Nông – Lâm, ông Nguyễn Xuân Ước và đại diện các bộ phận thuộc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sơn La tham dự ký kết Thỏa thuận.

Ảnh: Đại diện hai bên tham dự ký kết Thỏa thuận hợp tác

  1. Mục đích hợp tác

Nhằm phát huy tiềm lực của mỗi Bên trong hoạt động tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm thúc đầy phát triển Khoa và Trung tâm góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Đất nước, địa phương.

  1. Nguyên tắc hợp tác

Hai Bên thống nhất hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Các nội dung hợp tác trên nguyên tắc được các Bên thống nhất và cùng có lợi.

  1. Các nội dung hợp tác

            1) Phối hợp thực hiện tư vấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất, kinh doanh phù hợp với năng lực, nhu cầu, chức năng, nhiệm vụ của hai Bên.

            2) Trung tâm tạo điều kiện, tiếp nhận cho sinh viên, giảng viên của Khoa được thực hành, thực tập trao đổi kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

            3) Phối hợp xây dựng các đề xuất và cùng thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ về phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, quản lý và phát triển kinh tế.

            4) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm hai bên quan tâm.

            5) Trung tâm tham gia góp ý xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo do Khoa thực hiện.

            6) Phối hợp trong công tác thu hút các nguồn đầu tư trong nước và quốc tế trong việc phát triển Khoa và Trung tâm.

            7) Khoa giới thiệu nhân lực do Khoa đào tạo cho Trung tâm để xem xét đề xuất UBND thành phố Sơn La tuyển dụng.

8) Hợp tác triển khai các hoạt động khác hai Bên cùng quan tâm thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, năng lực và thế mạnh của mỗi Bên.

Việc thực hiện chi tiết Thỏa thuận được hai Bên cụ thể hóa trong các hợp đồng sẽ được hai Bên ký kết đối với mỗi công việc, nhiệm vụ mà hai Bên nhất trí hợp tác thực hiện. Định kỳ hàng năm, hai Bên sẽ tiến hành đánh giá tính hiệu quả của việc hợp tác. Thỏa thuận hợp tác sẽ là cơ sở để Khoa Khoa Nông – Lâm, Trường Đại học Tây Bắc và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sơn La hỗ trợ nhau thúc đẩy sự phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để hai bên cùng hoàn thành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nhằm gia tăng vị thế, uy tín của hai bên ở trong và ngoài tỉnh Sơn La; thúc đẩy phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ và hỗ trợ cộng đồng địa phương./.

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh