Tóm tắt: Bài báo là kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của mật độ trồng, phân NPK kết hợp với phân hữu cơ và phân EM-Bokashi đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây khoai sọ Cụ Cang. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 4 – 10/2010 tại Thuận Châu – Sơn La. Các chỉ tiêu nghiên cứu gồm chiều dài dọc, số lá/cây, năng suất và hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng 10 tấn phân chuồng + 600 kgNPK (5:10:5)/ha (Tương ứng với 80N: 60: P2O5: 80K2O/ha) và trồng ở mật độ 47.000 cây/ha có ảnh hưởng tích cực nhất đến sinh trưởng, phát triển của cây khoai sọ Cụ Cang; năng suất củ giống tăng 45,25 tạ/ha, năng suất củ thương phẩm tăng 65,64 tạ/ha, hiệu quả kinh tế tăng 135,80% so với đối chứng. Sử dụng 15 tấn EM – Bokashi/ha bón cho khoai sọ Cụ Cang cũng làm tăng năng suất là 68,33 tạ/ha, tăng hiệu quả kinh tế 138.75% so với đối chứng.

Xem bài báo toàn văn: https://drive.google.com/file/d/1r2dYdjKS-p1SnRxm0yeXAaUii66mfIhY/view?usp=sharing

Tạp chí trường đại học Tây Bắc số 7, năm 2012

Tác giả: ThS. Vũ Thị Nự – Bộ môn Nông học

Trả lời