Tóm tắt: Khoai môn sọ (Colocasia esculenta L. Schott) là cây trồng quan trọng trong sản xuất lương thực ở Việt Nam. Giống khoai sọ Cụ Cang ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, là nguồn gen bản địa quý, có chất lượng cao của Việt Nam. Tuy nhiên, để mở rộng diện tích trồng khoai sọ Cụ Cang gặp nhiều khó khăn do thiếu giống. Chính vì vậy nhân giống in vitro được nghiên cứu nhằm chủ động nguồn giống chất lượng, sạch bệnh. Kết quả cho thấy, chồi mầm được khử trùng kép bằng HgCl2 0,2% trong 9 phút lần 1 và 2 phút lần 2 cho kết quả khử trùng và tái sinh chồi tốt nhất, đạt tỷ lệ mẫu sống, sạch 75,86%. Môi trường MS bổ sung 3,0 mg/l BAP thích hợp cho quá trình tái sinh chồi từ mẫu chồi nuôi cấy đạt 2,71 chồi/mẫu và sinh trưởng tốt. Môi trường MS có 3,0 mg/l BAP và 0,5 mg/l α-NAA phù hợp cho quá trình nhân nhanh chồi đạt 9,83 chồi/mẫu và môi trường MS có 0,5 mg/l α-NAA thích hợp cho việc ra rễ với 8,23 rễ/chồi và dài 7,45 cm. Giá thể Tribat cho tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây in vitro ở vườn ươm là cao nhất với tỷ lệ sống 91,84% và cây con sinh trưởng tốt.

Xem bài báo toàn văn tại đây:

Tạp chí trường đại học Tây Bắc số 20, năm 2020

Tác giả: Vì Thị Xuân Thủy, Phayvong Duangngeun, Phạm Hoàng Đan, Nguyễn Thị Thúy An, Đinh Thị Phương, Vũ Thị Nự

Trả lời