Trong những năm qua, giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã chủ nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng, đóng góp tích cực cho công tác đào tạo và góp phần phát triển sản xuất, kinh tế – xã hội.