Tính đến năm 2024, giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc đã thực hiện 20 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả trong thực tiễn, góp phần phát triển địa phương.