Tiến bộ kỹ thuật TBKT 01-98: 2020/BVTV về “Quy trình quản lý tổng hợp sâu, bệnh gây hại chính trên cây chanh leo”  Ban hành kèm theo Quyết định số 2379 /QĐ/BVTV-KH ngày 18 tháng 01 năm 2020 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Chia sẻ: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời