Triển khai lập hồ sơ đề nghị xét tặng bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hàng năm

Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc, Thông báo số 39/TB-CĐCS, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thông báo về việc triển khai lập hồ sơ đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cụ thể như sau:

Đối tượng: là đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên và đạt một trông các tiêu chuẩn sau:

1. Có đề tài khoa học cấp cơ sở, sáng kiến (gọi tắt là giải pháp) được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, được đơn vị, cấp có thẩm quyền công nhận và giá trị làm lợi tính theo từng đối tượng cụ thể sau:

1.1. Đối với đoàn viên là công nhân, viên chức, lao động có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở xuống, không giữ chức vụ lãnh đạo, có từ 1 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 80 triệu đồng trở lên hoặc 3 năm liên tục có giải pháp, sáng kiến với tổng giá trị làm lợi từ 120 triệu đồng trở lên;

1.2. Đối với đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, lao động có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, có từ 1 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 150 triệu đồng trở lên;

1.3. Đối với đoàn viên là cán bộ lãnh đạo quản lý (Trưởng, phó cấp cơ sở trở lên) có từ 1 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 200 triệu đồng trở lên hoặc có giải pháp cải tiến quản lý về tổ chức sản xuất áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao được cấp thành phố, bộ, ngành Trung ương công nhận.

2. Có đề tài khoa học hoặc sáng kiến cấp thành phố, bộ, ngành trung ương hoặc cấp Nhà nước nghiệm thu đánh giá xuất sắc và đề tài khoa học, sáng kiến đó được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi ứng dụng đề tài khoa học, sáng kiến đó xác nhận.

Đối với đề tài lớn phải nghiên cứu nhiều năm hoặc phải chia làm nhiều đề tài nhánh, nếu đề tài nhánh được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và mức độ đóng góp trên 30% cho đề tài lớn thì tác giả là chủ nhiệm đề tài nhánh cũng được xem xét đề nghị khen thưởng.

3. Có giải pháp công nghệ dự thi tại các cuộc thi khu vực và quốc tế, hội thi quốc gia hoặc hội thi cấp tỉnh, bộ, ngành Trung ương và đạt giải nhất, nhì, ba hoặc giải A, B, C trong các hội thi đó.

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

  1. Tờ trình của Công đoàn bộ phận (mẫu số 1); tại đây
  2. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo (mẫu số 2); tại đây
  3. Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm 1 trong các loại sau:

– Giấy chứng nhận sáng kiến của cấp cơ sở;

– Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của cấp có thẩm quyền kèm theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu;

– Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

– Văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi triển khai ứng dụng giải pháp, sáng kiến vào thực tế xác nhận về hiệu quả kinh tế hoặc hiệu quả xã hội của giải pháp đã được áp dụng vào thực tế;

  1. Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen thưởng.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở thông báo trên, đề nghị các Công đoàn bộ phận phổ biến trong CBNGNLĐ và kịp thời hướng dẫn các cá nhân có đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị Công đoàn cơ sở xét, trình Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

– Hồ sơ gửi về Công đoàn cơ sở trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

  BCH Công đoàn Bộ phận Khoa Nông Lâm

Th.s. Hồ Văn Trọng

Trả lời