1. Thông tin chung:
 • Tên đề tài: Đa dạng thành phần loài khu hệ cá trên lòng hồ thủy điện Sơn La sau khi nhà máy thủy điện Sơn La đi vào hoạt động
 • Mã số: B2019-TTB-08
 • Chủ nhiệm đề tài: Th.s Đặng Thị Thúy Yên
 • Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Tây Bắc
 1. Mục tiêu:
 • Đánh giá được hiện trạng khu hệ cá hồ thủy điện Sơn La; hiện trạng khai thác cá tại hồ thủy điện Sơn La và các tác nhân ảnh hưởng đến nguồn lợi.
 • Đề xuất được các giải pháp bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi cá hồ thủy điện Sơn La.
 1. Tính mới và sáng tạo:
 • Kết quả nghiên cứu của đề tài đã bổ sung những tư liệu có giá trị cho công tác nghiên cứu cơ bản; là cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu cơ bản tiếp theo về phân loại học cá, công tác lập kế hoạch bảo tồn và bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên động vật nói chung, bảo tồn đa dạng sinh học các loài cá ở Việt Nam nói chung và các loài cá trong các lòng hồ nói riêng.
 • Xây dựng được Atlat về thành phần loài cá thu thập được trên lòng hồ thủy điện Sơn La (địa phận tỉnh Sơn La). Những nội dung nghiên cứu của đề tài mang tính thời sự, cần thiết, có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao.
 1. Kết quả nghiên cứu:
 • Điều tra được thành phần loài cá trên lòng hồ thủy điện Sơn La.
 • Đánh giá được hiện trạng nghề khai thác cá tại lòng hồ thủy điện Sơn La
 • Đề xuất được các biện pháp bảo vệ khu hệ cá tại lòng hồ thủy điện Sơn La
 1. Sản phẩm:

5.1 Sản phẩm khoa học

 • 01 bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
 • 01 Atlat về các loại cá tại lòng hồ thủy điện Sơn La

5.2 Sản phẩm đào tạo

 • Hỗ trợ đào tạo thành công 01 Thạc sĩ

5.3. Sản phẩm ứng dụng

 • 01 bộ mẫu vật gồm 150 mẫu cá thể cá được nghiệm thu và bàn giao cho Trung tâm thực hành thí nghiệm, trường Đại học Tây Bắc.
 • 01 Báo cáo phân tích hiện trạng khu hệ cá hồ thủy điện Sơn La
 • 01 Báo cáo phân tích hiện trạng khai thác cá tại hồ thủy điện Sơn La và các tác nhân ảnh hưởng đến nguồn lợi
 • 01 Bản đề xuất giải pháp bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi cá hồ thủy điện Sơn La./.

Người viết: ThS. Đoàn Thị Thùy Linh

Trả lời