1. Tên đề tài:

“Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao thu hoạch tới khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất ba giống cỏ VA06, cỏ Mulato và cỏ Ghine ở khu vực xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tái sinh”.

  1. Thành viên thực hiện

Chủ nhiệm: ThS. Lê Xuân Tùng – Giảng viên BM Chăn nuôi Thú Y, khoa Nông – Lâm

Thành viên: ThS. Đoàn Thị Thùy Linh, ThS. Vũ Thị Thảo – Giảng viên BM Chăn nuôi Thú Y, khoa Nông – Lâm

  1. Mục tiêu

– Đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển của cỏ tái sinh ở các chiều cao thu hoạch khác nhau.

– Đánh giá được năng suất chất xanh của cỏ tái sinh ở các chiều cao thu hoạch khác nhau

Từ việc đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất chất xanh của cỏ tái sinh ở các độ cao thu hoạch khác nhau để tìm ra độ cao thu hoạch phù hợp với từng loại cỏ.

  1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu tiến hành trên 3 giống cỏ: cỏ VA06, cỏ ghine, cỏ Mulato.

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thời gian nghiên cứu từ tháng 6/2021-6/2022

  1. Nội dung nghiên cứu

– Ảnh hưởng của chiều cao thu hoạch tới khả năng sinh trưởng, phát triển ở giai đoạn tái sinh của các giống cỏ VA06, Ghine, Mulato

            – Ảnh hưởng của chiều cao thu hoạch đến năng suất chất xanh của các giống cỏ VA06, Ghine, Mulato

  1. Kết quả nghiên cứu

Độ cao thu hoạch khác nhau ảnh hưởng rõ rệt đến chiều cao tái sinh, tốc độ tái sinh và năng suất chất xanh của giống cỏ VA06. Ở độ cao thu hoạch 5cm (CTTN 1.1), chiều cao tái sinh và tốc độ tái sinh ở các giai đoạn 30, 40, 50, 60 ngày sau cắt đều đạt giá trị cao nhất, tương ứng chiều cao tái sinh đạt 53,67; 72,80; 95,47 và 125,00 cm; tốc độ tái sinh đạt 1,79; 1,82; 1,91 và 2,08 cm/ngày; năng suất chất xanh đạt giá trị cao nhất (8,30 kg/m2). Trong các độ cao thu hoạch thí nghiệm, thu hoạch ở độ cao 5cm có ảnh hưởng tốt nhất tới chiều cao thu hoạch, tốc độ tái sinh và năng suất chất xanh của giống cỏ VA06.

Độ cao thu hoạch khác nhau ảnh hưởng rõ rệt đến chiều cao tái sinh, tốc độ tái sinh và năng suất chất xanh của giống cỏ Mulato. Ở độ cao thu hoạch 10 cm (CTTN 2.1), chiều cao tái sinh và tốc độ tái sinh ở các giai đoạn 30, 40, 50, 60 ngày sau cắt đều đạt giá trị cao nhất, tương ứng chiều cao tái sinh đạt 30,06; 38,00; 42,67 và 47,33 cm; tốc độ tái sinh 1,02; 0,95; 0,85 và 0,79 cm/ngày; năng suất chất xanh đạt giá trị cao nhất (7,19 kg/m2). Trong các độ cao thu hoạch, thu hoạch ở độ cao 10cm có ảnh hưởng tốt nhất tới chiều cao thu hoạch, tốc độ tái sinh và năng suất chất xanh của giống cỏ Mulato.

Độ cao thu hoạch khác nhau ảnh hưởng rõ rệt đến chiều cao tái sinh, tốc độ tái sinh và năng suất chất xanh của giống cỏ Ghine. Ở độ cao thu hoạch 10cm (CTTN 3.1), chiều cao tái sinh và tốc độ tái sinh ở các giai đoạn 30, 40, 50, 60 ngày sau cắt đều đạt giá trị cao nhất, tương ứng chiều cao tái sinh đạt 40,87; 55,13; 65,33 và 74,60 cm; tốc độ tái sinh đạt 1,36; 1,38; 1,31 và 1,24 cm/ngày; năng suất chất xanh đạt giá trị cao nhất là 5,23 và 5,07 kg/m2 tương ứng ở CTTN 3.1 và CT ĐC 3. Trong các độ cao thu hoạch, thu hoạch ở độ cao 10 cm có ảnh hưởng tốt nhất tới chiều cao thu hoạch, tốc độ tái sinh và năng suất chất xanh của giống cỏ Ghine.

Từ kết quả nghiên cứu về đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất chất xanh của cỏ tái sinh ở các độ cao thu hoạch khác nhau, đề tài đã góp phần đề xuất độ cao thu hoạch phù hợp với từng loại cỏ trồng tại khu vực nghiên cứu.

ThS. Đoàn Thị Thùy Linh

Trả lời