Từ năm 2007 đến 2023, giảng viên Khoa Nông Lâm đã thực hiện 29 đề tài/dự án KHCN cấp Bộ. Các kết quả nghiên cứu đã ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.