Ảnh:  Giảng viên Khoa Nông Lâm thực hiện khảo sát nông thôn có sự tham gia

  1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Tổ chức và thực hiện hiệu quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (KN&PVCĐ) góp phần hiện thực Kế hoạch chiến lược hoạt động KN&PVCĐ giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn 2030 của Nhà trường; phát huy vai trò của Khoa Nông Lâm đối với cộng đồng, góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường trong khu vực Tây Bắc về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lĩnh vực nông lâm nghiệp; thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của Khoa trong năm học 2021-2022.

1.2. Yêu cầu

– Tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng phù hợp với tình hình thực tiễn của Khoa;

– Xác định rõ loại hình công việc cụ thể, mục tiêu, kết quả cần đạt được; danh mục minh chứng, thời gian thực hiện; cá nhân, đơn vị thực hiện, phối hợp, giám sát; các hoạt động được thực hiện theo đúng tiến độ và hiệu quả.

– Đảm bảo sự tham gia thực hiện của toàn thể giảng viên, cán bộ và sinh viên trong Khoa.

– Kết quả thực hiện được phân tích, đánh giá và báo cáo Nhà trường.

  1. Nội dung các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng

2.1. Lĩnh vực đào tạo và tạo việc làm

– Liên hệ với cơ quan, doanh nghiệp hoặc cơ sở tuyển dụng lao động tham gia công tác đánh, xây dựng, bổ sung chương trình đào tạo.

– Phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hướng dẫn sinh viên rèn nghề, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp; giới thiệu sinh viên sau tốt nghiệp để đơn vị sử dụng lao động tuyển dụng.

– Phối hợp với trường THPT thực hiện hoạt động tư vấn hướng nghiệp, quảng bá tuyển sinh của Trường Đại học Tây Bắc.

– Liên hệ với cựu người học, sinh viên tham gia công tác đánh giá, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra trường.

2.2. Lĩnh vực NCKH & CGCN

– Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước triển khai các đề tài/dự án nghiên cứu, phát triển cộng đồng.

– Xây dựng mô hình chuyển giao các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án cho cộng đồng.

– Phối hợp với các bên liên quan tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật về nông lâm nghiệp cho nông dân hoặc cán bộ khuyến nông.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức seminar, hội thảo khoa học trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.

2.3. Lĩnh vực tư vấn

– Tham gia hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ.

– Thực hiện hoạt động tư vấn cho đơn vị hoặc doanh nghiệp về phát triển nông, lâm nghiệp.

– Tham gia tư vấn xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển của địa phương về các lĩnh vực liên quan đến nông lâm nghiệp.

2.4. Lĩnh vực tình nguyện, nhân đạo và từ thiện

– Cử giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa như: Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo, Phòng chống covide-19, Máy tính cho em và các công tác xã hội phục vụ cộng đồng khác.

– Cử cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác trong nước: hội nghị, hội thảo, các chương trình gặp gỡ ; giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên trong nước để quảng bá hình ảnh của Nhà trường tới cộng đồng trong và ngoài nước.

– Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: quyên góp, ủng hộ, xây dựng các loại quỹ, học bổng.

2.5. Lĩnh vực hỗ trợ người học

– Tổ chức các chương trình ngoại khóa nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên.

– Kết nối thông tin giữa sinh viên với các doanh nghiệp.

– Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ cho sinh viên.

– Hỗ trợ LHS Lào học tập.

2.6. Các hoạt động khác

– Cập nhật thông tin trên fanpage Khoa Nông Lâm giới thiệu về Khoa nhằm quảng bá sâu rộng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng của Khoa Nông Lâm; các thông tin mở về kinh tế, xã hội; thúc đẩy công tác tuyển sinh của Nhà trường, trong đó có các ngành do Khoa Nông Lâm đào tạo.

– Cập nhật thông tin trên website khoa Nông Lâm và Nhà trường.

– Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá về Khoa Nông Lâm bằng hình thức quảng cáo trên mạng xã hội.

  1. Kinh phí

Kinh phí tổ chức các hoạt động KN&PVCĐ lấy từ nguồn từ nguồn kinh phí thường xuyên do Nhà trường phê duyệt hằng năm cấp cho Khoa; kinh phí từ các nguồn đề tài/dự án, hợp đồng chuyển giao kỹ thuật và kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

  1. Tổ chức thực hiện

–  Ban Chủ nhiệm Khoa xây dựng kế hoạch KN&PVCĐ của Khoa Nông Lâm; giám sát, đôn đốc; tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động với Nhà trường.

– Trưởng các Bộ môn căn cứ hoạt động thực tiễn của bộ môn thực hiện đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch theo các lĩnh vực, hoàn thiện các minh chứng gửi về Văn phòng Khoa theo từng hoạt động cụ thể.

– Căn cứ vào thực tiễn công tác, từng giảng viên/cán bộ trong Khoa thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Khoa Nông Lâm, hoàn thiện các minh chứng theo từng hoạt động.

– Trợ lý Khoa có trách nhiệm tổng hợp, thống kê kết quả hoạt động KN&PVCĐ của toàn Khoa sau mỗi kỳ và năm học.

– Quy đổi giờ chuẩn hoạt động KN&PVCĐ được thực hiện theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Tây Bắc và các hướng dẫn khác của Nhà trường./.

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh

Trả lời