Từ năm 2013 đến 2023, giảng viên Khoa Nông Lâm đã thực hiện 54 đề tài/dự án KHCN cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng hiệu quả trong đào tạo và thực tiễn sản xuất.