Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-ĐHTB, ngày 17/5/2021 nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ các quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với nội dung đề thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập của người học phù hợp với điều kiện thực tiễn của Trường Đại học Tây Bắc góp phần bảo đảm chất lượng đào tạo.