Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học được cập nhật và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Chuẩn đầu ra được ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHTB ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.