Chương trình đào tạo các ngành do Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc quản lý đào tạo được cập nhật chỉnh sửa nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, đáp ứng tốt công tác bảo đảm chất lượng theo quy định. Chương trình được ban hành kèm theo Quyết định sô 989/QĐ-ĐHTB ngày 12/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.