Thành phần và diễn biến một số sâu hại chính trên cây bắp cải, đánh giá hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc vi khuẩn Bacillus thuringiensis trừ Sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae L.) tại xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương

Tóm tắt: Thành phần sâu hại cây cải bắp (Brassica oleracea L.) rất đa dạng. Nghiên cứu đã phát hiện trên cây cải bắp tại vụ Thu – Đông năm 2007 tại xã Hưng Đạo – huyện Tứ Kỳ –… Đọc tiếp

Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật… Đọc tiếp