Sinh viên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật tích cực thực tập nghề nghiệp phấn đấu vì mục tiêu vững lý thuyết giỏi thực hành

Nhằm nâng cao và bổ sung kiến thức đã được học trong phần lý thuyết về đặc điểm sinh học, sinh trưởng, phát triển và điều tra, phát hiện, chẩn đoán các dịch hại trên các đối tượng cây trồng… Đọc tiếp

Sinh viên K59 Đại học Quản lý Tài nguyên rừng và K59 Đại học Lâm sinh thực tập nghề nghiệp 2 năm học 2020 – 2021

Căn cứ kế hoạch số 1413/KH-ĐHTB về triển khai kế hoạch thực tập nghề nghiệp 2 năm học 2020 – 2021 cho hai ngành Quản lý Tài nguyên rừng và Lâm sinh hệ đại học chính quy; từ ngày 11/01/2021… Đọc tiếp

Kiểm tra hoạt động thực tập nghề nghiệp cho sinh viên K57 Đại học Quản lý tài nguyên và Môi trường

Đoàn thực tập nghề nghiệp lớp K57 Đại học Quản lý tài nguyên và Môi trường hệ chính quy năm học 2018 – 2019 Khoa Nông Lâm, Đại học Tây Bắc vừa qua đã có thời gian từ 23/12/2018 đến… Đọc tiếp