18 mẫu đơn cập nhật mới nhất do Phòng đào tạo ban hành

1.denghimolophocphan 2.donxindangkyhocphan 3.donxinhuyhocphan 4.donxinbaoluudiemhocphan 5.dangkylamkhoaluan 6.donxindoiGVhuongdankhoaluan 7.donxindoitenkhoaluan 8.donxindunglamkhoaluan 9.donxinhocnganh2 10.donxinxettotnghiep 11.donxinchuaxettotnghiep 12.donxinchuyentruong 13.donxintulienhediadiemTTSP 14.donxintulienhediadiemTTTN 15.xinnghihoctamthoi 16.xinnghithoihoc 17.donxinxacnhandiem 18.donxindangkyhocphanthaythe 296.qd.dhtb-quychedaotao

Nghiên cứu nhân giống in vitro khoai sọ Cụ Cang (Colocasia esculenta L. Schott), huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Tóm tắt: Khoai môn sọ (Colocasia esculenta L. Schott) là cây trồng quan trọng trong sản xuất lương thực ở Việt Nam. Giống khoai sọ Cụ Cang ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, là nguồn gen bản địa quý,… Đọc tiếp

Bệnh đốm đen trên cây hoa hồng (Marssonina rosae) và biện pháp phòng trừ

Cây hoa hồng (Rosa sp.) có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới vùng Bắc bán cầu. Hoa hồng được trồng đầu tiên ở Trung Quốc, Ấn  Độ, sau đó được du nhập qua Hà Lan, Pháp, Đức, Bungari.… Đọc tiếp